Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Klokkenluidersregeling

Philips Accountants hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is Philips Accountants van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Philips Accountants.

Gebruikte begrippen

De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs: Philips Accountants: De accountantsorganisatie maatschap Philips Accountants. Medewerker: Alle aan Philips Accountants verbonden werknemers, met inbegrip van directie en/of bestuursleden. Externe derde: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde Philips Accountants of één van haar medewerkers. Melder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling. Vertrouwenspersoon: Een natuurlijk persoon die door de directie van Philips Accountants is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De directie van Philips Accountants komt niet voor deze functie in aanmerking. (Vermeende) onregelmatigheid: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Philips Accountants en/of haar medewerkers in verband met:

 • een (dreigend) strafbaar feit
 • een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit
 • een (dreiging) van bewust onjuist informeren
 • een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
 • een (dreigende) overtreding van binnen Philips Accountants geldende (gedrags)regels
 • een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan de vertrouwenspersoon.
 • Melding

  Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon. De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar de heer P. van der Gun, peter@philipsaccountants.nl. Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van Philips Accountants, t.a.v. de heer P. van der Gun. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding. Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

  Afhandeling melding

  De vertrouwenspersoon geeft de melding direct door aan de directie en de compliance officer van Philips Accountants. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover. Direct na ontvangst van de melding start de compliance officer van Philips Accountants een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid. De compliance officer is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer hij dit nodig acht. De compliance officer rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan de directie. Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door de directie te nemen maatregelen. Op het moment dat de directie van het advies wil afwijken, bespreekt zij dit met de compliance officer. Wanneer de melding de compliance officer zelf betreft, zal de directie een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

  Wilt u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen?
  Neem dan contact op met ons.