Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Gedragscode

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants van de NBA in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze Gedragscode worden basisprincipes voorgeschreven voor al onze dienstverlening.

Integriteit

De gebruikelijke betekenis van integriteit is rechtschapenheid of onkreukbaarheid. Onze accountantsorganisatie is zodanig ingericht dat een beheerste en integere bedrijfsuitoefening wordt gewaarborgd.

Iemand is integer als hij beantwoordt aan vooropgezette standaarden van gepast gedrag. Maar er is ook een betekenis van integriteit die staat voor professionele verantwoordelijkheid. Vaak is niet precies in regels of normen vastgelegd wat dat inhoudt, maar het komt erop neer dat een persoon staat voor wat hij doet. In de VGBA is deze beroepseis vastgelegd in artikel 6: “De accountant treedt eerlijk en oprecht op”. Wij vinden “ik sta voor wat ik doe” ook een bruikbare omschrijving en handelen daar naar. Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als richting collega’s en vennoten.

Objectiviteit

Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden. Met andere woorden: we zijn niet subjectief. In het kader van objectiviteit en integriteit verwijzen wij ook naar ons handboek.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Deze instructie ziet toe op de vaardigheid om adequate professionele diensten te verlenen op basis van kennis en door te handelen in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement). Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang. Dit noemen wij de deugdelijke grondslag. De deugdelijke onderbouwing van onze werkzaamheden wordt in het dossier vastgelegd.
Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door te voldoen aan Permanente Educatieverplichtingen. Wij houden tevens relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen. In ons maandelijkse kantooroverleg komen relevante vaktechnische onderwerpen aan de orde.

Geheimhouding

Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim worden gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen.
Iedereen binnen het accountantskantoor is gehouden aan deze beroepseis en om die reden is in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen onze accountantsorganisatie uitsluitend door of met toestemming van de leiding van het kantoor worden toegepast.

Professioneel gedrag

We handelen op basis van aan het beroep eigen gedrag. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Dit geldt evenzeer voor de private en adviesfunctie. Tevens dienen wij als accountants ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Praktische uitwerking

We verlenen onze professionele diensten in overeenstemming met bovenstaande basisprincipes en de in het handboek van Philips Accountants vastgelegde technische en professionele normen. Dit houdt onder meer het volgende in:

  • we zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
  • we accepteren en betalen geen steekpenningen.
  • we bieden alleen die diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen.
  • we voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
  • we respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen.
  • we bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid.

wanneer dat nodig is uit hoofde van de complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met de richtlijnen voor consultatie.

Sancties

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.